Algemene voorwaarden Equipment Tools Trading Nederland B.V. (ETTN)

Algemene voorwaarden van Equipment Tools Trading Nederland B.V. h.o.d.n. ETTN, gevestigd te Gorinchem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71975128.

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, of bestellingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat van deze algemene voorwaarden zal worden afgeweken.

1.2 Met het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepassing van deze algemene voorwaarden.

1.3 De toepasselijkheid van bijzondere inkoopvoorwaarden, branche- (algemene- of specifieke) inkoopvoorwaarden dan wel de algemene voorwaarden of andere bedingen waarnaar de inkoper in welke vorm ook verwijst, wordt afgewezen, behoudens indien en voor zover deze door ETTN uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Indien onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd zullen deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn.

1.5 Wanneer ETTN gedurende enige tijd de bepalingen uit deze algemene voorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden op te eisen.

1.6 ETTN heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande melding. De gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen die na het moment van vaststelling van de nieuwe leveringsvoorwaarden zijn uitgevoerd.

2. ETTN Verkoop

2.1 ETTN verkoopt uitsluitend aan bedrijven. Klanten dienen zich vooraf te registreren door het invullen van het inschrijvingsnummer van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.2 ETTN heeft het recht om verkoop aan bedrijven op basis hiervan te weigeren.

3. Prijzen

3.1 Op de website staan de actuele prijzen gepubliceerd. Prijswijzigingen zijn voorbehouden

3.2  De aangegeven prijzen zijn in euro’s (excl. BTW).

3.3 De aangegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, tenzij anders aangegeven.

3.4 De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

3.5 Indien een bepaalde prijs is overeengekomen, is ETTN niettemin gerechtigd tot wijziging van de prijs indien ETTN kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.6 Door ETTN verleende handelskortingen gelden slechts voor orders met een brutowaarde (exclusief omzetbelasting) boven een de door ETTN vast te stellen grens en gelden uitsluitend voor handelaren/dealers.

4. Bestellingen en offertes

4.1 Alle offertes, prijscouranten en aanbiedingen zijn vrijblijvend en vervallen vanaf een maand na de datum van de offerte.

4.2 De overeenkomst tussen ETTN en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de klant van de aanvaarding van de aanbiedingen en offertes door ETTN, dan wel vanaf het tijdstip waarop door ETTN met de uitvoering van de overeenkomst een begin is gemaakt.

4.3 Offertes worden alleen via email verstuurd.

4.4 Bestellingen en acceptaties kunnen alleen via de webshop of via email worden doorgegeven.

4.5 ETTN is gerechtigd in bijzondere omstandigheden een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren. Hiervan wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling een bericht aan de klant gestuurd.

6. Betaling

6.1  De klant kan voor de betaling kiezen uit de volgende betaalwijzen:

 • vooruitbetaling via bank-overschrijving of internetbetaling;

6.2 De bestelling wordt pas verzonden nadat de betaling door ETTN ontvangen is.

6.3 De levertijd gaat in vanaf het moment van ontvangst van de betaling.

7. Levertijd

7.1 De door ETTN opgegeven levertijden en andere voor door ETTN te verrichten prestaties in genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding ervan geeft de potentiële klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

7.2 De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, komen de retourvracht, opslag- en andere kosten voor rekening van de klant.

8. Levering

8.1 ETTN is gerechtigd om deelbestellingen te leveren.

8.2 De aflevering wordt verzorgd door een nader door ETTN te bepalen vervoerder, dealer of leveringspartner aan het door de klant opgegeven adres.

8.3 Het risico ter zake van een geleverde zaak gaat op moment van verzending over op de klant.

8.4 De klant is verplicht leenemballage, zoals pallets binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Kosten voortvloeiende uit een te late retourzending, vervanging, herstel of reiniging, komen voor rekening van klant.

9. Reclame en retourzendingen

9.1 De klant dient de geleverde producten direct bij ontvangst te controleren op beschadigingen en volledigheid.

9.2 Als een product beschadigd is of onvolledig is, dient de klant hiervan, binnen 8 werkuren,  duidelijke foto’s hiervan aan ETTN te verstrekken.

9.3 ETTN zal na inspectie deze reclame beoordelen en, indien terecht gereclameerd, de producten crediteren en op laten halen.

10. Indicatieve gegevens

10.1 De door ETTN vermelde maten, gewichten, getallen, kleuren, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, modellen en monsters etc. zijn slechts informatief en gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen volgens handelsgebruiken gelden niet als tekortkomingen.

10.2 ETTN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de in Nederland geleverde producten die in het buitenland worden gebruikt, waar andere technische eisen en/of voorschriften worden gehanteerd.

10.3 Op de door ETTN geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

 

11. Garanties

11.1 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:

 1. er wijzigingen in of aan het artikel zijn aangebracht;
 2. wanneer er sprake is van normale slijtage;
 3. onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, beschadigingen door opzet of grove onachtzaamheid;
 4. bij van buiten komend onheil, zoals, maar niet beperkt tot, blikseminslag, stroomuitval etcetera;
 5. als de klant ETTN niet tijdig gelegenheid geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
 6. als de klant in gebreke blijft en niet tijdig aan haar verplichtingen voldoet, waaronder ook begrepen wordt de betaling van het product.

12. Aansprakelijkheid en verjaring

12.1 ETTN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de geleverde producten.

12.2 ETTN is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van opzet of grove schuld van ETTN dan wel het gebrek binnen de garantie en/ of garantietermijnen valt.

12.3 Iedere aansprakelijkheid van ETTN is beperkt tot reparatie of vervanging van het product dan wel tot de creditering van het gefactureerde bedrag, zulks ter keuze van ETTN. Voor zover ETTN een beroep kan doen op een aansprakelijkheidsverzekering, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

12.4  ETTN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en/of gevolgschade.

12.5  Vorderingen en verweren van klanten ten aanzien van gebreken aan het product, verjaren door verloop van één jaar na datum van aflevering.

13. Opschorting

13.1 ETTN is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten ingeval de klant niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

14. Ontbinding van de overeenkomst

14.1 ETTN is gerechtigd om de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van welke schade dan ook aan de klant middels een aangetekende brief in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan ETTN omstandigheden ter kennis komen die ETTN goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal of zal kunnen voldoen;
 • indien de gevraagde zekerheidstelling voor de nakoming uitblijft dan wel, voor ETTN, onvoldoende is;
 • indien de klant surséance van betaling aanvraagt of in surséance verkeert;
 • indien de klant failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd;
 • indien sprake is van stillegging of liquidatie van de onderneming van de klant of in geval van een overgang van diens onderneming;
 • indien er sprake is van de ontbinding van (een deel van) de onderneming van de klant;
 • indien er sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of stemverhouding binnen de onderneming van de klant;
 • indien er beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de klant is of wordt gelegd, welk beslag niet binnen een door ETTN te bepalen tijd is opgeheven;
 • indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen, waarvan ETTN zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd;
 • indien de klant niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige uit de overeenkomst voorvloeiende verplichting jegens ETTN en ondanks een verzoek daartoe heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.

14.2 Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van ETTN die meer dan zes maanden heeft geduurd, kan zowel ETTN als de klant de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

14.3 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst, zullen alle vorderingen welke ETTN op de klant mocht hebben of verkrijgen, terstond en ten volle opeisbaar zijn.

14.4 Een ontbinding als in dit artikel bedoeld zal niet tot gevolg hebben dat rechten van ETTN die naar hun aard zijn bedoeld om voort te leven, eindigen.

15. Overmacht

15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ETTN ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ETTN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ETTN kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1 Alle door ETTN geleverde producten blijven eigendom van ETTN, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant, uit welke hoofde ook, jegens ETTN verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de klant, met inbegrip van rente en kosten. In geval op rekening wordt geleverd, blijven alle zaken volledig eigendom van ETTN tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de klant komende saldo.

16.2 De geleverde producten mogen niet door de klant in onderpand worden gegeven dan wel dienen tot zekerheid voor vorderingen van één of meerdere derde(n).

16.3 Tot zekerheid voor volledige betaling uit welke hoofde dan ook, verkrijgt ETTN eigendomsrecht op alle zaken die (eerder) door ETTN aan de klant geleverd zijn; hieronder zijn inbegrepen de zaken die zich inmiddels niet (meer) bij de klant bevinden.

17. Conversie

17.1  Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.

17.2  De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverminderd in stand.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1  Op alle overeenkomsten tussen de klant en ETTN is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2  Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem,  Nederland